Usnesení z jednání rady obce č. 23/2016 ze dne 10.02.2016

 

1.Rada obce schvaluje

-program jednání  23.schůze RO Tvrdonice

-Statut festivalu Podluží v písni a tanci

-žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les od firmy Lesy ČR

-Vyřazovací protokol MŠ Tvrdonice

-žádost o výměnu topidla v kadeřnictví Alexandra

-žádost o pokácení smrku, kterou podal p. XXXX

-žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les – v areálu TNS. Stromy budou nahrazeny výsadbou nových stromů

-Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi Obcí a Nadací Partnerství

-žádost o spolupráci ve věci obnovy značení Moravských vinařských stezek

-žádost o finanční příspěvek na dětský karneval

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení svozu TKO mezi Obcí Tvrdonice a Hantály a.s.

-Smlouvu o nájmu části nemovitosti mezi Služby obce Tvrdonice a T-Mobile

-návrh na uzavření licenční smlouvy o provozování hudebních děl mezi OSA a Obcí Tvrdonice

-žádost o pronájem pozemku

-Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na byt na Obecním úřadě /E.ON+Obec Tvrdonice/

-trasu a zařízení přípojky VN – skleníky Tvrdonice Jižní Morava

-zadání a zpracování žádosti na dotaci na zateplení tělocvičny a krčku ZŠ Tvrdonice

-prodloužení nájmu bytu na zdravotním středisku pro p. XXXX do 30.4.2016

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

 

3.Informace

-RO byl předložen znalecký posudek – pozemky Revoluční, Padělky. Návrh bude projednán na zastupitelstvu obce

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 80/2015 o poskytování sociální služby – Domov na Jarošce pro XXXX

-projednání zastávky ul. Týnecká a dopravní značení v obci

Milan Trecha, místostarosta obce                                        Zdeněk Tesařík, starosta obce