Usnesení z jednání rady obce č. 23/2012 ze dne 2.2.2012

1. Rada obce schvaluje

– Program jednání 23.schůze RO Tvrdonice
– Nabídku na výrobu nové kuchyně pro manžele Trčkovi pro byt na obecním úřadě
– Žádost k výstavbě bio-plynové stanice v areálu ZD Tvrdonice, kde by byl zpracováván biologický
  odpad k.ú. Tvrdonice. Žádost podal p. Křenovský Radomír
– Žádost o finanční příspěvek pro soubor Pomněnka na dětskou fašankovou zábavu ve výši 2.500,- Kč
– Žádost o slevu na vývoz TKO pro p. Konečkovou Annu, ul. Trávníky
– Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro p. Vraťku Netopilíkovou, Tabule 6, na pronájem
  prostoru v budově zdravotního střediska do 31.12.2013
– Žádost o slevu na vývoz TKO.Žádost podal p. Jan Rybár, Vinohradní 34, z důvodu časté nepřítomnosti
  bydliště /pracovně mimo obec/
– Žádost o umístění satelitního terminálního vysílače a přijímače pro Českou poštu k terminálu
  Sazka
– Žádost o sepsání smlouvy na pronájem ordinace pro MUDr. Libuši Burýškovou. Důvodem je změna
  právní klasifikace
– Nabídku firmy ATLAS software na zakoupení programu ke sbírkám zákonů v elektronické podobě
– Žádost o pokácení 3 ks břízy na ul. Týnecká. Žádost podala p. Hanzlíková Miluše
– Žádost o pokácení stromu na ul. Revoluční. Žádost podala Eva Horká, bytem Brno
– Žádost o pokácení 3 ks topolů. Žádost podal p. Blažek Josef, Sadová 21, Kostice
– Žádost o povolení pokácení dřevin stromů a keřů,rostoucích mimo les. Žádost podal MND a.s.
  Úprkova Hodonín
– Nabídku firmy SASTA CZ Brno na statické zajištění budovy Obecního úřadu Tvrdonice
– Schvaluje nabídku několika rozšířených možností připojení týkajících se internetu a to:
  4 MB – 240,- Kč/měsíc
  6 MB – 350,- Kč/měsíc
  9 MB – 500,- Kč/měsíc
  12 MB – 600,- Kč/měsíc
– Nabídku na zastřešení části hlediště amfiteátru v areálu TNS Tvrdonice

2. Rada obce bere na vědomí

– Zprávu o průběžném plnění úkolů
– Žádost o pronájem obecního bytu, kterou podal p. Marek Makarský
– Žádost o opravu chodníku u zdravotního střediska. Žádost podala p. Čapková Lenka a Ciprysová Alma

3. Informace

– Rada obce informuje o možnosti zaměstnání lidí na veřejně-prospěšné práce

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář