Usnesení z jednání rady obce č. 22/2016 ze dne 21.01.2016

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 22.schůze RO Tvrdonice

-smlouvu o zajištění náhradní péče s o.s. Dočasky, týkající se zajištění náhradní péče o zvíře,nalezené nebo odchycené na území obce Tvrdonice

-ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – MUDr.Pluháček k 29.2,.2016

-Smlouvu č. 1/2016 o svozu a uložení odpadů, uzavřenou mezi Hantály, a.s. a Služby obce Tvrdonice

-žádost o navýšení rozpočtu /likvidace vodárny ZŠ Tvrdonice/

-koncert skupiny NO NAME dne 29.7.2016 v areálu TNS

-zakoupení lístků na ples Regionu Podluží a zakoupení tomboly pro ples v Mikulčicích

-Plnou moc pro VaK Břeclav-vést majetkovou a provozní evidenci vodovodu,který je ve vlastnictví zmocnitele

-účetní a odpisový plán pro r. 2016

  1. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o stanovisko k územní studii Tvrdonice Padělky

-žádost o přidělení obecního bytu p. XXXX

-žádost o přidělení  obecního bytu p. XXXX

-žádost o odkoupení pozemku, který podala p. XXXX

-žádost o prodej pozemku, který podala p. XXXX

  1. Informace

-HC Kabel náhrada za program HBO- náhrada programu HB Comedy programem HBO 3

  1. Rada obce neschvaluje

-nabídku na bezúplatný převod silnice  – Rybáře

Milan Trecha, místostarosta obce                                        Zdeněk Tesařík, starosta obce