Usnesení z jednání rady obce č. 22/2019 ze dne 3.12.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 22.schůze RO Tvrdonice

-žádost o souhlas s převedením finančních prostředků ZŠ z provozního rozpočtu do fondu investic pro pořízení interaktivního panelu

-žádost manželů A. o odkup parcely KN p. č. 3058/1 ostatní plocha o výměře 40m2.Bude předloženo ZO na jednání

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt na ul. Kostická od p. B.

-žádost o nákup nového vysavače na úklid Slovácké chalupy

-nabídku na upgrade IS misys

-žádost o příspěvek na vydávání časopisu Malovaný kraj

-rozpočet sociálního fondu k předložení do ZO

-návrh na vyplacení finančního daru při životním výročí zaměstnanců obce

-návrh rozpočtu pro r. 2020 příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice

-návrh střednědobého výhledu rozpočtu Služby obce Tvrdonice na r. 2021-2023

-návrh rozpočtu na rok 2020 pro MŠ Tvrdonice

-návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro MŠ Tvrdonice na roky 2021-2023

-Rozpočtové opatření č. 9

-návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Tvrdonice na roky 2021-2023

-návrh rozpočtu na r.2020 pro ZŠ Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů