Usnesení z jednání rady obce č 22/2012 ze dne 12.1.2012

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 22. Schůze RO Tvrdonice
– žádost firmy Rekultivace Ústí nad Labem o povolení využití komunikace za účelem sanace
  starých ekologických zátěží, nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu
– Smlouvu uzavřenou mezi Hantály a Obcí Tvrdonice o poskytování komplexních služeb v oblasti
  odpadového hospodářství
– Návrh na uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
  par.č.k.n.3414/96 a 3414/22 k.ú.772020 Tvrdonice mezi obcí Tvrdonice a E.ON distribuce a.s.
  České Budějovice. Smlouva se týká stavby Tabule 11 rod.domů
– Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ Tvrdonice na maškarní karneval ve výši 2.000,- Kč
– Žádost ZŠ Tvrdonice o převod fin.prostředků zpět do provozu školy, z důvodu nedočerpání
  fin.prostředků zřizovatele na platby provozních zaměstnanců ve školní jídelně za r.2011
– Žádost SDH Tvrdonice o finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč
– Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku Obce Tvrdonice
– Smlouvu o Budoucí smlouvě na provozování vodovodu,kanalizace,uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice
  a Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. Předmětem smlouvy je provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu. Jedná se o stavbu Tvrdonice-Tabule – IS k rod.domům II.etapa
 
2. Rada obce bere na vědomí

– zprávu o průběžném plnění úkolů
– nabídku zimní údržby silnic,dále na sečení a údržbu zeleně. Nabídku podal Petr Balga
– Žádost o pracovní místo na správce sportovního areálu. Žádost si podal p. Věroslav Jančálek
– Žádost o rozšíření programu KT v AJ. Žádost podala p. Litavská, ul. Plynárenská
– Zamítnutí žádosti na vybudování sběrného dvora,kterou podala Obec Tvrdonice
– Dohodu o ukončení pronájmu obecních pozemků mezi Obcí Tvrdonice a Vinařství Čech
– Návrh na nový termín hodů,který podali stárci – p. Pavel Hrubý a Rostislav Pšovský
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář