Usnesení z jednání rady obce č. 21/2015 ze dne 30.12.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 21.schůze RO Tvrdonice

-návrh rozpočtového opatření č. 4/2015

-Smlouvu o poskytování sociální služby – poskytovatel: Domov na Jarošce Hodonín a uživatelem XXX, zastoupen opatrovníkem: Obcí Tvrdonice

-nabídku na likvidaci staré vodárny /pod ZŠ Tvrdonice/ od firmy Tomáš Polách – TOMI Hodonín

-dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu vodovodu /propojení vodního řádu na ul. Nová/

-žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt od p. XXXX

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt  p. XXXX do 31.1.2018

-žádost p. XXXX o pronájem obecního bytu na ZS do 29.2.2016

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330035839/001 mezi Obcí Tvrdonice a E.ON  distribuce – stavba Padělky, obnova NN sítě a trafostanice

-žádost záměr pachtu

-žádost o pronájem garáže na ul. Sklepní

 

  1. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

Milan Trecha, místostarosta obce                                        Zdeněk Tesařík, starosta obce