Usnesení z jednání rady obce č. 21/2019 ze dne 21.11.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 21.schůze RO Tvrdonice

-RO uzavřela smlouvu s firmou Modrý projekt, která osloví firmy VH Břeclav, Stavoč Horní Bojanovice, Swietelsky, Likomstav a Stavba a údržba Břeclav za účelem zpracování nabídek na projekt „Odkanali-zování Slovácké ulice Tvrdonice“

-žádost ředitelky ZŠ Tvrdonice o přiznání odměny

-Rozpočtové opatření č. 8

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy p.C. na byt za ZS Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. H. na byt za ZS Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. S. na byt na ZS Tvrdonice

-žádost o souhlas na vybudování zpevněné parkovací travnaté plochy od p. Z. na účelem parkování osobního automobilu

-žádost o vybudování nových chodníků a příspěvek na parkovací místa u nově vybudovaných domků ul. Trávníky – p. K. jsou navrhnuty 2 varianty, bude vybráno po domluvě s majitelem

-žádost o povolení uzavření MŠ v době vánočních svátků od 20.12.2019-2.1.2020

-žádost o vyřazení drobného majetku od ZŠ Tvrdonice – kuchyňský pracovní stůl

-žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – přípojka NN – p.K- pro 4 nové domy na ul. Trávníky

-žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a odsouhlasení smlouvy Tvrdonice- Slovácká, rozšíření DS, Vinařství Balga

-Smlouvu o souhlasu k provedení stavebního záměru SÚS Břeclav. Jedná se o stavbu III/4243 Přejezd ČD-Tvrdonice SO 101Tvrdonice

-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl ů- Mistral Band /guláše Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-návrh na uzavření smlouvě o věcném břemenu č.HO-014330055932/002-přípojka NN, p. V.- ul. Kostická

3.Informace

-ceny vstupenek na Obecní ples Tvrdonice