Usnesení z jednání rady obce č. 20/2015 ze dne 16.12.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 20. schůze RO Tvrdonice

-návrh smlouvy k šíření programů TV Markíza od společnosti HC Kabel Hovorany¨

-Výzvu k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu pozemkové parcely, kterou obdržela od Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových /místní hřbitov – urnový háj/

-návrh na pořízení pamětní desky p. Severina – 100. Výročí jeho narození

-předložený návrh náhradního prodeje COOP Jednoty po dobu modernizace prodejny

-návrh na výměnu hydrantu „Na kopečku“ od VaK Břeclav

-návrh na výměnu hydrantu na ul. „Družstevní“ od VaK Břeclav

-žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene RWE-Tvrdonice, Úvoz

-žádost o schválení odměny pro ředitelku MŠ Tvrdonice

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

 

3. Informace

-úprava ceny stočného – zvýšení o 6%, tj. na 32,86 Kč/bez DPH.

Milan Trecha, místostarosta obce                        Zdeněk Tesařík, starosta obce