Usnesení z jednání rady obce č. 20/2011 ze dne 14.12.2011

1. Rada obce schvaluje
 
– program jednání 20. Schůze RO Tvrdonice
– Smlouvu o podmínkách napojení o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
  o smlouvě budoucí kupní. Uzavřena podle § 50a,§ 51 zák. č. 40/1964 Občanského zákoníku ve znění
  pozdějších předpisů. Číslo smlouvy 1211001761/149080 mezi obcí Tvrdonice a JMP Net, Brno.
  Jedná se o rozvod nového plyn. potrubí, stavba Tvrdonice-Tabule II. Etapa
– Souhlas vlastníka pozemku se stavbou. Správa a údržba silnic JmK Brno, žádá o souhlas Obec
  Tvrdonice, z důvodu přemístění autobusové zastávky a že souhlasí s dělením a vytvořením
  nové parcely č. 3058/111 o celkové výměře 66 m2 i s kolaudací stavby. Po kolaudaci stavby a
  zapsání GP do KN bude provedeno mezi investorem a vlastníkem pozemku majetko-právní
  vypořádání.
– odměnu pro starostu p. Zdeňka Tesaříka
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o vyjádření k doplatku plynu a navýšení záloh na plyn na částku 1.400,- Kč, kterou si podali
  Manželé Tomáš a Ladislava Trčkovi, Tvrdonice. Jedná se o obecní byt. Obec se k žádosti vyjádří.
 
Milan Trecha, místostarosta obce                              Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář