Usnesení z jednání rady obce č. 2/2018 ze dne 5.12.2018

1. Rada obce schvaluje

-program jednání 2.schůze RO Tvrdonice

-návrh rozpočtu obce na r. 2019

-návrh rozpočtu soc. fondu na r. 2019

-návrh rozpočtového opatření č. 8 – rekonstrukce silnice a chodníků ul. Trávníky

-doplnění členů do školské rady – p. P.

-návrh na směnu pozemku – p.B /po projednání na zastupitelstvu/

-žádost o odkup obecního pozemku – p. V /po projednání na zastupitelstvu/

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – E.ON-přípojka NN – p. D.

-žádost o přeložení sloupu veřejného osvětlení – p. Ž.

-žádost o finanční příspěvek pro Malovaný kraj

-žádost o odkoupení herního prvku z dětského hřiště – p. B.

-žádost o pokácení topolu – p. P.

-žádost MŠ Tvrdonice o povolení uzavření školky v době od 21.12.18-2.1.2019

-protokol o vyřazení fotoaparátu – MŠ Tvrdonice

-návrh na doplnění obch. partnerů pro poukázky pro seniory

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – E.ON – smuteční síň

-nabídku na odkoupení starých pracovních strojů a nářadí od p. K.

-inventarizační komise – změna obsazení z důvodu nemoci

-úpravu mzdy pro radní od 1.1.2019

-smluouvu na spolupráci – Moravská stezka z.s.

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o dotaci na pořízení hudebního nosiče od dechové hudby Podlužanka

-návrh na pořízení změny územního plánu – p. F.

 

3.Informace

-informace ke smuteční síni – průběh stavby

-informaci o spolupráci cimbálové muziky Lužice + Pomněnky

-členové kulturní komise – složení

 

4.Rada obce neschvaluje

-žádost o odkup obecního pozemku – p. J.

-žádost o dotaci na zbourání starého domu – p.B.