Usnesení z jednání rady obce č. 2/2014 ze dne 2.12.2014

 
1.Rada obce schvaluje
– program jednání 2. schůze RO Tvrdonice
– Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Regionem Podluží a Obcí Tvrdonice č.13/2014
– žádost o slevu na stočném a TKO pro p.Rybára /prac. vytížení mimo obec/
– směrnici č. 1/2014 o vedení pokladny obce
– Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK pro JSDH Tvrdonice
– návrh na uzavření smlouvy mezi OSA a Obcí Tvrdonice na provozování a reprodukci hudebních děl
– Smlouvu mezi E.ON distribuce a Služby Obce Tvrdonice
– Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Tvrdonice a VaK Břeclav na provozování vodovodu
– žádost o dofinancování pedagoga ZŠ Tvrdonice /navýšení počtu žáků/
– dofinancování za vyčištění kanalizační stoky u větrolamu ČOV Tvrdonice
– žádost o pronájem obecních pozemků firmě Agrofood Trade, Brno
– žádost o příspěvek na vybudování vjezdu pro p. Luce
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o finanční příspěvek, který podal Spolek neslyšících Břeclav
– žádost o příspěvek na obvazy pro malomocné
 
3. Informace
– ceník vodného a stočného od Vak Břeclav pro r.2015 – vodné 40,94 Kč/m3, stočné 45,08 Kč/m3
– schůze Regionu Podluží se uskuteční 19.12.2014 v 17.00 hod.
– celkové náklady na vydání knihy „Tvrdonice“
 
Milan Trecha, místostarosta obce
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář