Usnesení z jednání rady obce č. 19/2015 ze dne 24.11.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 19.schůze RO Tvrdonice

-Provozní řád pro ČOV Tvrdonice, který vypracovala firma Modrý projekt, s.r.o.

-Smlouvu o pachtu, uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a p.Pavelkou Ludvíkem a Pavelkovou Blaženou

-Smlouvu o pachtu, uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a p. Michlem Bohumilem

-Smlouvu o poskytnutí dotace pro SDH z rozpočtu JmK

-žádost o poskytnutí dotace na vybudování vjezdu pro p. Kůřila, Svárov 53/38

-žádost o příspěvek na vydávání časopisu Malovaný kraj na r. 2016

-žádost o poskytnutí investiční dotace od Mikroregionu Podluží

-Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku soc.-právní ochrany dětí¨

-žádost firmy Likomstav o prodloužení termínu akce „Rekonstrukce chodníků do 30.6.2016-ul.Konec

a Kostická

-žádost o příspěvek na vybudování vjezdu pro p. Hasilovou, Na konci 37

-žádost o sloučení nájemních smluv do firmy RWE

-žádost o uzavření smluv o zřízení věcného břemene od firmy RWER Gas Storage

-platbu za vyúčtování el.energie pro bytové družstvo-napájení rozvaděče pro kabelovou televizi

v části obce – Družstevní

-nabídku na zateplovací práce a pokládku zámkové dlažby na dvoře OÚ od firmy Drábek Štefan

-nabídku NEXT projekt na projekční práce na modernizaci ZŠ Tvrdonice

-nabídku na administraci výběrového řízení od firmy K1 – Tvrdonice bezbarierové chodníky I.etapa

 

2,.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-předloženou nabídku České pošty v rámci spolupráce na projektu „Partner“

-11.12.2015 proběhne členská schůze Regionu Podluží v Týnci

-žádost o vyjádření k poškozeným objektům – autobusová zastávka ul.Kostická a objektu bývalé

přečerpávací stanice pro ZŠ pro Policii ČR /bude provedeno/

-sdělení HZS Brno,týkající se šetření Policie ve věci zakládání požárů a vyčíslení škod

-žádost o pronájem obecního bytu od p. Bělůnkové

-žádost p. Láníčkové o úpravu podlah v „masérně na ZS Tvrdonice“

 

3.Informace

-Mikulášský jarmark proběhne 5.12.2015

-Ples obce proběhne 9.1.2016 – vstupné 250,- Kč

-Odkup pozemků ul. Revoluční,Padělky – bude projednáno na zastupitelstvu

-Informace od firmy HC Kabel –upozornění na zákaz vysílání zápasů UEFA

-záznam z kontroly ZŠ Tvrdonice provedené v rámci poradenské činnosti pro ZŠ Tvrdonice

Milan Trecha, místostarosta obce                          Zdeněk Tesařík, starosta obce