Usnesení z jednání rady obce č. 19/2019 ze dne 24.10.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 19.schůze RO Tvrdonice

-nabídku na výstavbu chodníku u zastávky na ul Kostická od firmy Hasilstav

-žádost o umístění ukazatele pro firmu Fairair /vedle tabule BMV vinařství/

-plán inventur na r.2019

-dopravní značení od firmy Signex KH Břeclav na ul. Trávníky a místo pro přecházení nové parkoviště-hřbitov

-upravený rozpočet na sportoviště u ZŠ Tvrdonice

-položkový rozpočet stavby Smuteční síň Tvrdonice-vícepráce

-Rozpočtové opatření č. 7,týkající se převodu financí z oprav chodníků na opravy silnic a opravy hřbitova

-Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru od firmy Alis

-projekt od firmy Atelier König, Staré Město na revitalizaci zelených ploch v obci Tvrdonice. Jedná se o park „na Konci“ a park u MŠ Tvrdonice

-žádost o převedení financí z rezervního fondu do fondu investic od ZŠ Tvrdonice

-návrh na umístění knihobudky na autobusové zastávce

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce /kontrola webových stránek obce/

-žádost o snížení stočného manželů K.

-návrh rozpočtu na požární ochranu na r. 2020

-návrh od firmy Modrý projekt na opravy ČOV 2020

3.Informace

-žádost o uspořádání sbírky textilu a jiných potřeb do domácnosti od Diakonie Broumov