Usnesení z jednání rady obce č.18/2019 ze dne 10.10.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 18.schůze RO Tvrdonice

-obnovu školního hřiště v areálu ZŠ

-přípojku NN p. K. /č.smlouvy 1030054811/002/

-přípojku NN p. V /č.smlouvy HO-014330055932/002/

-cenovou nabídku na vybavení účtárny na Obecním úřadu Tvrdonice novým nábytkem

-Rozpočtové opatření č. 6

-nabídku od společnosti Alis /programové vybavení pro obec/

-vyřazení knih z obecní knihovny

-žádost o zakoupení a instalaci nového umývadla na obecní knihovně

-přípojku NN p. B /č.smlouvy 1030050993/001/

-žádost o povolení stavby parkovacího místa – p. N.

-žádost o povolení ke kácení stromů na ul. Luční

-nabídku deratizačních prací od firmy Krásný

-cenovou nabídku na lavice pro Smuteční místnost Tvrdonice

-navýšení příspěvku pro Služby obce Tvrdonice /neplánované opravy kanalizace u „Staré školy“ a

oprava výpusti kanálu u větrolamu/

-Dodatek č. 1 prodloužení termínu akce „Náměstíčko Na kopečku“

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o vybudování chodníků na ul. Družstevní

-žádost o navýšení počtu přechodů v obci

-žádost o koupi obecního pozemku – p. Š.

-žádost o povolení zřízení internetu od Vodafonu – p. B.

-podněty k pořádání vaření kotlíkových gulášů

3.Informace

-zápis ze schůze kulturní komise