Usnesení z jednání rady obce č. 18/2011 ze dne 1.11.2011

1. Rada obce schvaluje
 
– Program jednání 18. Schůze RO Tvrdonice
– Rada obce rozhodla o navýšení záloh na plyn na r.2012 pro obecní byty na obecním úřadě.
  záloha je propočítána na 258,- Kč/m2
– Žádost o pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska za účelem zřízení
  prodejny s bytovým textilem. Žádost podla p. Božena Cinádrová,Konec 24,Tvrdonice.
– Nabídku na deratizační práce od fi Krásný,Kostice.Firma bude provádět desinfekci a deratizaci
  na kanalizačním potrubí ve všech ulicích obce.
– Žádost Oblastní charity Břeclav o finanční příspěvek pro pečovatelskou službu ve výši
  2.000,- Kč
– Žádost o finanční příspěvek pro Malovaný kraj, Břeclav ve výši 3.000,- Kč
– Akci „ohňostroj“ dne 31.12.2011 na nám. Míru. Začátek v 19.30 hod.
– Žádost o odměnu pro ředitelku MŠ p. Zlatu Mrlákovou. Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi Telefonica     Czech Republic a Obcí Tvrdonice provozování a údržba oprav podzemního komunikačního vedení-pozemky č. 2215/28 a 2215/41
– Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi Telefonica Czech Republic a.s. a Obcí Tvrdonice zřízení   provozování údržby a oprav podzemního komunikačního vedení-pozemky 2214/1A 2215/8
– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
– mezi obcí Tvrdonice a JMP Net.Brno.Jedná se o plynárenské zařízení na katastr.území Tvrdonice.
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
3.Informace
– Vyúčtování hodů 2011
– Oficiální otevření opravené vozovky mezi obcemi MNV –Lanžhot – 9.11.2011 v Lanžhotě
– Sdružení dárců krve v ČR,ohledně petice,týkající se nesouhlasu se zvýšení DPH
Milan Trecha, místostarosta obce                        Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář