Usnesení z jednání rady obce č. 17/2015 ze dne 9.10.2015

 

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 17.schůze RO Tvrdonice

-návrh na modernizaci ZŠ Tvrdonice – nadstavba 2 učeben s příslušenstvím

-návrh zastávky na ul. Týnecká

-rekonstrukci kuchyně na Slovácké chalupě

-Darovací smlouvu Lesy ČR

-Smlouvu o dílo „Rekonstrukce chodníků ul. Konec a Kostická“

-žádost o povolení akce „Motohody“

-žádost MŠ Tvrdonice o uzavření MŠ v době vánoc tj. 23.12.2015 – 3.1.2016

-zadání energetického auditu ZŠ Tvrdonice

-rozhodnutí o obdržení dotace MŠ Tvrdonice

-Rozhodnutí o schválení dotace bezbarierové chodníky – I.etapa- trasa MŠ Tvrdonice-fotbalové hřiště

– tj. ul. Slovácká, Penzion „Na kovárně – místní hřbitov – tj. ul. Slovácká

-nabídkový rozpočet na opravu ul. Luční od firmy Likomstav

-žádost o finanční příspěvek na vjezd před domem p. Bárty, Rybáře 18

 

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky „Masarykovo nádraží Praha“

-nabídkový rozpočet na úpravu rybníků „Vlk“ a rybníku „Velký“

 

3. Informace

-žádost o doplnění 2 členů do rady školy ze zastupitelstva obce

Milan Trecha, místostarosta obce                  Zdeněk Tesařík, starosta obce