Usnesení z jednání rady obce č. 17/2019 ze dne 12.9.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 17. schůze RO Tvrdonice

-Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

-žádost o povolení kácení dřevin – p. Z.

-rozpočtové opatření č. 5

-navýšení příspěvku pro Služby obce Tvrdonice /oprava vodících tyčí na přečerpávací stanici Padělky,

oprava míchadla na ČOV, výměna kalového čerpadla ČOV, osvětlení ul. Slovácká aj./

-Smuteční síň- informace o průběhu výstavby, cenová nabídka na výrobu a dodání lavic do síně

-Modrý projekt ČOV – Intenzifikace čistírny

-žádost o zřízení Instagramového účtu

-Dodatek č. 4 – Smlouva o dílo mezi Obcí Tvrdonice a stavební firmou Plus

-zprávu o hodnocení nabídek rekonstrukce komunikace – ul. Vinohradní

-vývoz odpadních kalů – firma Filler/stanovení maxima vývozů za měsíc apod./

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace¨

-seznámení s vyúčtováním letního kina 2019

-nabídka na koncerty 2020