Usnesení z jednání rady obce č. 17/2011 ze dne 13.10.2011

1. Rada obce schvaluje
 
– program jednání 17.schůze RO Tvrdonice
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk na osobní a komunikační ochranné
  pomůcky pro jednotku SCH Tvrdonice ve výši 50.000, Kč
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk na kalové čerpadlo ve výši 35.000, Kč
  pro jednotku SDH Tvrdonice
– Oznámení o schválení daru z rozpočtu Jmk ze soutěže krajského kola Vesnice 2011
  v částce 85.000, Kč za diplom rozvíjení lidových tradic, diplom za vzorné vedení
  obecní knihovny a 3.místo za Jihomoravský krajáč
– Mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti mezi obcí Tvrdonice a COM
  Technologie s.r.o.Předmětem smlouvy je činnost,směřující ke snížení spotřeby energií
  vedoucí k úspoře financí
– Žádost ZŠ Tvrdonice o povolení udělení ředitelského volna na 18.11.2011
– Žádost ZŠ Tvrdonice o přiznání osobní odměny pro ředitelku školy Mgr.Pavlínu
  Brabcovou
– Žádost Krajského ředitelství Policie ČR o stanovisko OÚ Tvrdonice k úplatnému
  převodu objektu č.p.12 na pozemku par.č.207. Jedná se o bývalou služebnu policie.
  Současně byl navržen jeho odprodej formou výběrového řízení
– Krajský úřad Jmk,odbor dopravy dává kladné vyjádření k žádosti autobusových
  zastávek na ul. Týnecká. Jedná se o silnici II/424
– Žádost p. Aleny Hasilové o povolení stavby /jedná se o přístavbu prodejny na
  ul.Kostická
– Žádost p. Miroslava Paulíka o povolení stavby /jedná se o lisovnu a sklep na ul.
  Sklepní
– Platový výměr od 1.10.2011 pro ředitelku školy Mgr.Pavlínu Brabcovou
– Žádost o pronájem areálu na akci Motohody,kterou podal p. Milan Šenk za Podluží
  Riders. Akce je plánována na 13.-15.7.2012
– Vystoupení skupiny Kamelot v areálu TNV Tvrdonice 28.7.2012
– Žádost k demolici stavby pro p Jana Bartoše,č.p. 191, ul. Konec
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
– Informaci Městského úřadu Břeclav, odboru dopravy o zahájení řízení o povolení o
  předčasném užívání stavby /vozovky M.N.Ves-Lanžhot/ č.II/424
– Vyjádření p. Mrázové ohledně sadu,která nesouhlasí s předešlým vyjádřením obecní
  rady.Obecní rada trvá na částce 5.000,- Kč + likvidaci sadu na vlastní náklady obce
– Žádost p.Bárty ohledně úklidu stavební suti před domem p. Mokrého, ul. Rybáře
 
Milan Trecha,místostarosta obce                         Zdeněk tesařík,starosta obce

Napsat komentář