Usnesení z jednání rady obce č. 16/2015 ze dne 14.9.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 16.schůze RO Tvrdonice

-návrh smlouvy o dílo RTVJ, natáčení proběhne se souhlasem starosty

-žádost o povolení výjimky z počtu dětí ZŠ Tvrdonice

-žádost o povolení hostování lunaparku na r. 2016 od firmy Navrátil a Nový Mutěnice

-žádost o zřízení parkovacího místa pro p. Netopilíka, nám. Míru 12 před rodinným domem

-žádost o zřízení parkovacího místa pro p. Uhlířovou, Kostická 39 před rodinným domem

-žádost Probační a mediační služby pro p.Danielovou – 50 hod. VPP

-žádost Probační a mediační služby pro p. Sendreje – 80 hod. VPP

-Smlouvu o dílo na Dětské hřiště MŠ Tvrdonice – Tomovy parky, Radvanice a Obec Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a RWE – zřízení plynové přípojky do firmy

Eckelman Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a E.ON – přípojka NN pro p.Mráze,Nová ul.

-žádost p.Koryčánka na zajištění občerstvení na TNS Tvrdonice v letech 2016-2018

-žádost na zakoupení daru na Miss Roma

 

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-návrh na pozemkové uspořádání od Státního pozemkového úřadu Praha

-žádost o příspěvek na sanaci svahu od p. Fialy

-Obecně závaznou vyhlášku na shromažďování a třídění odpadu

-odprodej obecních pozemků od firmy RWE Gas

-vyjádření SDH Tvrdonice k členství v SDH

 

Milan Trecha, místostarosta obce                             Zdeněk Tesařík, starosta obce