Usnesení z jednání rady obce č. 16/2019 ze dne 22.8.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 16.schůze RO Tvrdonice

-Mikulášský jarmark dne 7.12 na náměstí

-zřízení knihobudky na autobusové zastávce

-Gulášfest v termínu 19.10

-zadání nového projektu revitalizace parku před dělnickým domem a parkem na Konci. Projekt

zpracuje p. K.

-stížnost p.L. na chodník ul. Trávníky, ukládá řešit starostovi obce

-žádost firmy Zámečnictví Hodonín s podnikatelským záměrem

-Smlouvu o smlouvě budoucí č.1040012717/001 – E.ON- Tvrdonice, ul. Sklepní

-kupní smlouvu od p. M na odkup pozemku KN 2214/5 – bude předloženo na ZO

-kupní smlouvu od manželů V. na parcelu PK 3058/2 a PK 517/2 – bude předloženo na ZO

-záměr prodeje nebo směny pozemku od p. L. Jedná se o pozemek KN 307/4 – bude předloženo na

ZO

-Směnnou smlouvu mezi obcí a p. B. Jedná se o pozemek KN 1204/12-bude předloženo ZO

-žádost o změnu v územním plánu obce od p. K.

-žádost o provedení parkových úprav před penzionem Čičina na vlastní náklady

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů