Usnesení z jednání rady obce č. 16/2011 ze dne 8.9.2011

OBEC TVRDONICE
Rada obce
 
 
 
Usnesení z jednání rady obce č. 16/2011 ze dne 8.9.2011
 
 

Rada obce schvaluje

Program jednání 16. schůze RO Tvrdonice

Žádost MŠ Tvrdonice o zavření školky ve dne 12.9.2011

Žádost o přístavbu rod.domu p. Viktora Šrůtky,Kostická ul. Obec souhlasí s vydáním

územního souhlasu a s realizací přístavby dle předložené projektové dokumentace

Žádost o příspěvek na vjezd do rod.domu Kostická 7. Žádost podal p. Roman

Janulík. Příspěvek bude ve výši 3.000,- Kč.

Žádost T-Mobile předmět smlouvy o Smlouvě budoucí mezi obcí a T-Mobile Radio

Mobil a.s. Obec souhlasí se snížením nájmu o 20 %.

Veřejno-právní smlouvu o provedení stavby pro p. Janu Ratajskou, Břeclav

Nabídku na autobusovou zastávku u budovy „Staré školy“.Nabídku podala firma

Bireš Vlastimil – cel. Cena 44.324,- Kč
 

Rada obce bere na vědomí

 

Zprávu o průběžném plnění úkolů

Trestní oznámení Policie ČR. Oznámení se týká následujících osob: Janulík Filip,

Matevski Marian, Bartoš Štěpán a Klásek. Předmětem oznámení je výtržnictví výše
uvedených osob

Žádost o součinnost s Policií ČR, kterou bude pověřena osoba obecním úřadem s

rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu pro děti a školní mládeže
přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení. Pověřená osoba musí být
starší 18-ti let.

Požadavek na opravu místní komunikace v části obce „Na kopečku“. Žádost podal

p. Josef Láníček, Chalupy č. 8. Tato oprava bude zařazena do Plánu investic na r.2012.

Žádost o mimořádný příspěvek souboru Pomněnka na dopravu do Mariánských

lázní na folklorní festival. Částka 25-27 tis. Kč.

Žádost o koupi obecních pozemků par.č. 2312/12 o výměře 101 484m2. Žádost

podal p. Pavel Kosík. Bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu.
 
 
 
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík,starosta obce
 
 
 
 

Napsat komentář