Usnesení z jednání rady obce č. 15/2015 ze dne 20.8.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 15.schůze RO Tvrdonice

-ředitelské volno 16.11.2015 – ZŠ Tvrdonice

-žádost p. Salajkové na pronájem nebytových prostor za ZS

-žádost o povolení prodej popcornu na letním kinu p. Nové, Hodonín

– žádost o umístění reklamní tabule u obchodu Večerka, žádost podal p. Blažek

– nabídku firmy Tomovy parky na zhotovení „přírodního hřiště u MŠ Tvrdonice“

– žádost p. Balgové o prodloužení nájmu do 31.12.2018 – Kadeřnictví Alexandra

– žádost p. Hlaváčkové na příspěvek na vjezd

– Smlouvu o dílo mezi Obcí Tvrdonice a Stavoč Horní Bojanovice – provedení realizačních prací na akci Tvrdonice, ul. Nová – propojení vodovodních řádů

 

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

– žádost ZŠ Tvrdonice o pokácení 2 ks stromů

 

3.Informace

-50.výročí otevření ZŠ Tvrdonice – seznámení s přípravami, program bude upřesněn později

-ZŠ Tvrdonice – byl předložen návrh o rozšíření družiny, resp. vytvoření nových prostor pro družinu

Milan Trecha, místostarosta obce                              Zdeněk Tesařík, starosta obce