Usnesení z jednání rady obce č. 15/2019 ze dne 13.8.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 15.schůze RO Tvrdonice

-termín obecního plesu 11.1.2020

-koncerty pro rok 2020 – poptávka po skupině: Olympic, Čechomor, Hrůza, Jelen, I.M.T.

-vyjádření ke stavbě-optická síť Kostice, kterou přivede až k ZŠ Tvrdonice

-opravu chodníku na k.ú.Tvrdonice provede obec Kostice – viz předchozí bod

-pokračování v systému aukcí na udržení energií od firmy Terra Group

-návrh na úvěrovou smlouvu na dobudování obřadní síně /bude předložena ZO/

-výběrové řízení na úpravu křižovatky na kopečku, schvaluje zprávu o hodnocení nabídek a ukládá

Starostovi podepsat smlouvu s vítěznou firmou Likomstav

-výběrové řízení Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny,schvaluje zprávu o hodnocení

nabídek a ukládá starostovi podepsat smlouvu s vítěznou firmou Strabag

-změnu smlouvy za pronájem bytových prostor z důvodu měsíční zálohy – p. L.

-pronájem bytu p. S. s termínem do 31.12.2019, po vyřízení trvalého pobytu je možné prodloužit

nájem

-žádost o příspěvek na chodník pro manžele Š.

-návrh ceny na besedu s H.Pawlovskou od kulturní komise – 250 a 280 Kč.

-žádost o poskytnutí informace pro p. N., týkající se pozemku č. 175

-odměnu pro ředitelku MŠ

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost Kostic o výměnu pozemku