Usnesení z jednání rady obce č. 15/2011 ze dne 18.8.2011

OBEC TVRDONICE
Rada obce
 
 
 
Usnesení z jednání rady obce č. 15/2011 ze dne 18.8.2011
 
 

Rada obce schvaluje

 

Program jednání 15. schůze RO Tvrdonice

Žádost o povolení výjimky v počtu dětí v MŠ Tvrdonice. Navýšení bude o 3 děti,

tj. na 27 dětí ve třídě

Žádost p. Zbyňka Gála o poskytnutí příspěvku na materiál,který použil na kanalizační

přípojku z domu 149/8. Výše příspěvku bude 5.000,- Kč

Žádost p. Almy Ciprysové. Z důvodu studia p. Ciprysová žádá o možnost

využití údajů z účetnictví obce a evidence plátce DPH za účelem vypracování
diplomové práce,kterou bude vypracovávat k uzavření studia na BI VŠ Praha,
obor finance

Vinařství Čech s.r.o. Chalupy č. 25, Tvrdonice žádá o dlouhodobý pronájem

obecního pozemku v k.ú.Tvrdonice,parc.č. 3591/1 v ceně 2,- Kč/m2 po upřesnění
výměry

Smlouvu o zřízení věcných břemen,kterou zavřeli dle ustanovení § 104 odst.3

Zák. č. 127/2005 Sb.o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících
zákonů a v návaznosti na ustanovení § 151 n – § 151 p Občanského zákoníku mezi
Telefonica Czech Republic a.s. a Obcí Tvrdonice
– Žádost p. Marie Mrázové, ul. Týnecká č.p.613 o proplacení 68 ks ovocných stromů,
z důvodu vypovězení smlouvy ohledně 2 etapy výstavby rodinných domů „Tabule 2“.
rada schválila náhradu 5.000,- Kč a navíc je obec ochotna provést likvidaci stromů
na vlastní náklady
 
2 . Rada obce bere na vědomí
 

Zprávu o průběžném plnění úkolů

Žádost p. Miroslavy Kolibové, Týnecká 95, Tvrdonice, na vybudování nové

kanalizační vpusti před jejím domem z důvodu neodtékání dešťové vody do stávající
kanalizace

Žádost o odkoupení obecního pozemku od firmy Vinařství Čech, s.r.o. Chalupy č. 25,

Tvrdonice. Jedná se o pozemek v k.ú.Tvrdonice, par.č.3590. Na tomto pozemku se
nachází příjezdová cesta výše uvedené firmy. Žádost bude projednána na zastupitelstvu obce

Žádost o pronájem pozemku,kterou si podala p. Lenka Rabušicová,Týnecká 29,

Tvrdonice. Jedná se o pozemek pard. Č. 3314/16 a 3314/19. Pozemek je prozatím
v pronájmu p. Štěpána Melika,který má zájem o prodloužení smlouvy

Žádost p. Marie Netopilíkové,Týnecká 43, Tvrdonice,která žádá o majetkové

vypořádání pozemků,které jsou v jejím vlastnictví-par.č. 350 k.ú.Tvrdonice.
na uvedeném pozemku jsou vybudovány obecní komunikace,chodníky a inženýrské
sítě ve vlastnictví obce Tvrdonice. Žádá o zajištění zaměření zastavěných částí pozemku a jejich výkup

Žádost p. Josefa Gála o projednání používání motorového a elektrického nářadí

v době pracovního volna – tj. o SO a NE. Žádost bude projednána na nejbližším
zastupitelstvu obce
 
 
 

Informace

 

Obec obdržela kladné vyjádření k zastávkám autobusů na ul. Týnecká z Jihomoravského kraje, odboru dopravy.

 
 
 
 
Milan Trecha místostarosta obce                                                 Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář