Usnesení z jednání rady obce č. 14/2015 ze dne 8.7.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 14.schůze RO Tvrdonice
-odprodej použité dlažby – p. Helešic, p. Poláková za 40,- Kč/m2
-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK-na dovybavení hasičské zbrojnice, výstroj a výzbroj
-žádost MŠ Tvrdonice o snížení počtu děti
-žádost MŠ Tvrdonice o povolení k přijímání sponzorských věcných a fin. darů do 15.000,- Kč
-žádost o odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice
-žádost o převzetí fin. daru ve výši 5.000,- Kč za sběr papíru
-žádost p.Tučka o příspěvek na vjezd po předložení dokladů
-Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stavba: SAP 11010.052895
-žádost p. Wallischové o příspěvek na vjezd po předložení dokladů
-cenovou nabídku firmy Romské sdružení Hodonín na vyčištění pozemků o výměře 2.400 m2
-Příkazní smlouvu č. 004/2015 ke zpracování žádosti o dotaci-akce: Chodníky Tvrdonice – I.etapa
-smlouvu o zajištění a provedení uměleckého výkonu mezi p. Bendem a Obcí Tvrdonice
-žádost o prodloužení nájmu – p. Fabičovic Michal na další dva roky
-žádost o prodloužení nájmu – p. Mrázová Hana na jeden rok
-žádost o odměnu pro členy kulturní komise
-žádost o povolení pokácení dřevin, rostoucích mimo les – žádost společnosti Lesy ČR,Židlochovice
-žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro p. Šenkovou do 30.6.2017

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů
-oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 22.7.2015
-vyjádření Stavebního úřadu Břeclav – prodloužení stavebního povolení na budovu „Staré školy“
Tvrdonice
-žádost Policie ČR o spolupráci při realizaci akce „Hledáme posily do našeho týmu“
-vyjádření Krajského JmK , odbor ŽP-odpadové hospodářství –kontrola
-zápis ze schůzky kulturní komise, týkající se přípravy letního kina
-návrh studie na výstavbu RD,lokalita „Padělky“, bude dále jednat s projektantem
-RO obdržela žádost o vyjádření náhradního prodeje COOP Jednota Mikulov z důvodu rekonstrukce
prodejny
-RO obdržela zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu- MŠ Tvrdonic e –
přírodní hřiště

3. Rada obce neschvaluje

-žádost o poskytnutí fin.daru pro Dům soc.služeb Návojná
4.Informace

-Informace Státního pozemkového úřadu pověření pro zástupce zpracovatele návrhu komplex.
Pozemkových úprav v k.ú. Tvrdonice – firma EKOS T
-RO obdržela nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení od firmy GeT Enerlux

Milan Trecha, místostarosta obce   Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář