Usnesení z jednání rady obce č. 14/2019 ze dne 4.7.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 14.schůze RO Tvrdonice

-žádost ZŠ Tvrdonice o pokácení 2 ks bříz

-plán rekonstrukce sportovního areálu od ZŠ Tvrdonice

-schválení objednávky projektové dokumentace pro sportovní areál ZŠ

-Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání pro akci „Motohody na Podluží“

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě Geprostav energy s.r.o.-jedná se o zpracování PD na

akci stavba Tvrdonice, ul. Sklepní , obnovení sítě NN

-schválení darovací smlouvy č. 2719000128 – Innogy Storage na projekt Podluží v písni a tanci 2019

-darovací smlouvu mezi SDH Tvrdonice a Obcí Tvrdonice-týká se získání řidičského oprávnění skup.C

pro členy SDH

-žádost o úpravu plochy před domem Kostická … .. p. M.

-žádost o prodloužení nájmu na byt na ZS – p. M.

-určení ceny vstupného na akci Letní kino Tvrdonice

-žádost o odpuštění poplatku – p. O.

-výzvu k podání nabídek na akci „Rekonstrukce komunikace na ul. Vinohradní“

-Smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a Agenturou K1,která bude provádět výběrové řízení

-nákup CD od DH Podlužanka

-výzvu k podání nabídek na akci „Spoznávajme aktívné a společné príhraničné regiony“

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-odkup pozemku p. T.