Usnesení z jednání rady obce č. 14/2011 ze dne 28.7.2011

 
OBEC TVRDONICE
Rada obce
 
 
 
 
Usnesení z jednání rady obce č. 14/2011 ze dne 28.7.2011
 
 

Rada obce schvaluje

 
 
–              Program jednání 14. schůze RO Tvrdonice
–              Přijetí Oznámení o schválení poskytnutí účelové dotace JMK v roce 2011 v rámci
               Programu Rozvoje venkova pro obec Tvrdonice na projekt „Podluží v písni a tanci
               Tvrdonice 2011“ ve výši 50.000,- Kč za podmínek Návrhu smlouvy o poskytnutí
       dotace z rozpočtu JMK)
–              Přijetí dotace z rozpočtu JMK pro obec Tvrdonice na projekt na úhradu úroků „Oprava
ZŠ“ ve výši 63.000,- Kč za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
–              Zřízení práva věcného břemene – Smlouva č. 2206-012/001/11 O zřízení práva, odpoví-
dajícího věcnému břemenu.
Obec Tvrdonice, nám.Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice
E.ON distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6. 370 49 České Budějovice.
Pozemky par. číslo 3312/12, 3312/82, 3314/16, 3314/20, 3314/55, PK 1049/1, PK 1049/42 ve vlastnictví obce Tvrdonice, k.ú.Tvrdonice, LV č. 1001.Jedná se o stavbu
Obnova sítě Tvrdonice VN 486, zřízené pro účely provozování distribuční soustavy,
spočívající v umístění venkovního vedení VN, včetně podpěrných bodů VN.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši 27.800,- kč bez DPH.
–              Žádost o pronájem areálu TNS. Žádost podal Marek Bartoš, Ondřej Stibůrek na 29.7.2011
od 20.00-4.00 hod. Částka za pronájem 4.000,- Kč.
–              Žádost o vyjádření k úpravě dvora. Žádost podal p. Gergely. Jedná se o vyjádření vlastníků sousedních pozemků k terénní úpravě dvora na parcele č. 351. Obec se stavbou souhlasí.
 
 
 

Rada obce bere na vědomí

 
–             Zprávu o průběžném plnění úkolů
–             Žádost o umístění osvětlovacího a větracího otvoru. Žádost podala Ivana +Tomáš
              Pickovi, vlastníci domu č.p. 95. Dům se nachází vedle Obecního úřadu Tvrdonice.
              Žádají o souhlas k umístění osvětlovacího a větracího otvoru ve zdi do dvoru Obecního
              úřadu ve Tvrdonicích. Jedná se o 2 ks oken o rozměrech 120×120 cm a větracího
              otvoru 25×120 cm
–             Žádost povolení stavby přístřešku o rozměrech 13×5 na pozemku č. 312/20, za účelem
              parkování vozidel a vybudování vjezdu k tomuto přístřešku z ul. Plynárenská. Žádost
              podal Lukáš Král, Kolmanová, Cvrček+Cvrčková. Se žádostí se musí obrátit na
              Stavební úřad v Břeclavi.
–             Oznámení o postavení přístřešku bez základů o rozměru 4×8 , v zahradě rod.domu.
              Žádost podal Lužný Zdeněk, Růžová 9 /bytem Okružní 4, Břeclav/. Se žádostí se musí
              výše jmenovaný obrátit na Stavební úřad v Břeclavi.
 
 
 

Informace

 
–             Návrh smlouvy ohledně požární ochrany,týkající se obcí Kostice a Tvrdonice. Smlouva
              Řeší pomoc SDH Tvrdonice v obci Kostice.
 
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce                                          Zdeněk Tesaří, starosta obce
 
 

Napsat komentář