Usnesení z jednání rady obce č. 13/15 ze dne 13.6.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 13.schůze RO Tvrdonice
-žádost MŠ Tvrdonice o povolení z počtu dětí MŠ Tvrdonice
-žádost MŠ Tvrdonice o povolení převzetí sponzorského finančního daru MŠ Tvrdonice od firmy
Kubík Group, s.r.o. Hrušky
-žádost MŠ Tvrdonice o převod a čerpání částky 50.000,- Kč z rezervního fondu MŠ na Fond
reprodukce a majetku MŠ
-závěrečný účet a účetní uzávěrku služeb obce Tvrdonice za r.2014
-žádost p. Blažeje o povolení stánkového prodeje na akci Hody 2015
-žádost p. Nešpora o povolení zajištění občerstvení na koncertu skupiny Olympic
-žádost o souhlas se sídlem SDH Tvrdonice v objektu hasičské zbrojnice, která je vlastnictvím obce
-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK 2015 – Slavnosti 2015
-cenovou nabídku p. Netopilíka na výměnu oken „Staré školy“
-odměnu pro technickou komisi „Slavnosti 2015“
-návrh rady obce na finanční dar pro pozůstalou rodinu p. Létala-bude projednáno na zastupitelstvu

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost p.Bartoše a p. Trčkové o přidělení bytu
-a prověří finanční prostředky na opravu koupelny na bytu ZS Tvrdonice od p. Ciprysové
-nabídku firmy Enerlux na rekonstrukci a úpravu osvětlovacích těles venkovního veřejného osvětlení

3. Informace

-zpráva auditora o výsledku hospodaření obce
-návrh na směnu pozemku Balga Jan a Obec Tvrdonice
-zadání zakázky na rekonstrukci chodníků ul. Kostická a Konec

Milan Trecha, místostarosta obce                        Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář