Usnesení z jednání rady obce č. 13/2019 ze dne 20.6.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 13.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK pro SDH Tvrdonice a týká se dovybavení věcných prostředků

-sdělení o schválení a zaslání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK pro Knihovnu Tvrdonice

-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK pro akci Podluží v písni a tanci 2019

-Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení Melody Gentlemen+přehlídku prvorepublikové módy

-odměny pro členy programové rady TNS, prezentaci TNS na Facebooku a malování ornamentu malé

chalůpky a Boží muka

-žádost o rekonstrukci WC u školní kuchyně v MŠ Tvrdonice

-žádost o povolení použití daru od firmy Frujo na opravu rámů na pískovišti na dětském hřišti MŠ

-žádost o potvrzení rozdělení přebytku /hospodářského výsledku/ za r. 2018 od MŠ Tvrdonice

-žádost o souhlas s přijetím finančního daru -od firmy Innogy pro ZŠ Tvrdonice

-žádost o schválení účetní závěrky za r. 2018 od ZŠ Tvrdonice

-žádost ZŠ Tvrdonice o souhlas rekonstrukce sborovny školy

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – p. M.

-Smlouvu o souhlasu provedení stavebního záměru – SÚS JmK-jedná se o vybudování stavby silnice

III/4243 Přejezd ČD-Tvrdonice SO 102 III/4243 Tvrdonice – průtah

-žádost o povolení k odstranění závady na přípojce kanalizace – p. K.

-žádost o povolení pro stánkový prodej – Hody 2019 – p. B.

-Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030052817/002 – věcné břemeno – E.ON

-žádost o dotaci- Naučná stezka kolem rybníka

-žádost o příspěvek na zřízení nájezdu k donu – p. R.

-žádost o umístění reklamní tabule – Penzion Kosík

-žádost HC Kabel o posun splátky

-Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití sběrného dvora – REMA Systém

-žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce pro Dům soc.služeb Návojná

-Smlouvu o zajištění náhradní péče – Dočasky CZ

-Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání – Livemusic Agency

-žádost o odměnu za vedení kroniky – p. T.

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o přidělení soc. bytu – p. Š.

-žádost o zapracování části pozemku do územního plánu – p. Ž.

-žádost o podporu provozu linky bezpečí

-žádost o finanční příspěvek na vjezd – p. H.

-žádost o povolení výměny vjezdových vrat – p. K.

-žádost o pracovní místo – p. J.