Usnesení z jednání rady obce č. 11/2019 ze dne 30.4.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 11.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o zajištění propagace a reklamy na TNS 2019

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor – p. S.

-žádost o zakoupení SW balíčku společnosti Microsoft Office pro 6 PC pro pracovnice obce

-nákup 3ks prodejních stánků pro TNS

-Veřejnoprávní smlouvu o přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

-kontrolní den „Smuteční síň Tvrdonice“

-výběrové řízení na akci „Oprava vozovky“ /od řeky Kyjovky směrem k lesu/ a pomníků a křížů

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-závěrečný účet Obce Tvrdonice za r. 2019

-zprávu auditora o výsledku přezkoumání výsledků hospodaření obce

-výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a

regionálních rad

-příloha – Územní samosprávní celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

-rozvaha – Územní samosprávní celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

-výkazy zisku a ztráty – Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

-podnět na pořízení změny územního plánu – p. R.

-žádost o úpravu textové části územního plánu – p. K.

-žádost o obecní byt – p. T.

 

3.Rada obce neschvaluje

-položkový rozpočet na akci „Smuteční síň Tvrdonice“ – odvětrání soc.zázemí