Usnesení z jednání rady obce č. 11/2015 ze dne 29.4.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 11. Schůze RO Tvrdonice
-nabídku na opravu izolace vlhkého zdiva ZŠ Tvrdonice od firmy Fasády Maška
-žádost o finanční příspěvek od p. Anny Kubíkové na zakoupení pletených obvazů pro malomocné ve
výši 2.000,- Kč
-žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na činnost Tanečního studia N.C.O.D
-nabídku firmy Metal Ryspol na kompletní dodávku montovaného pódia
-nabídku od firmy Vltava-Labe-Press na vydání pozvánky na Tvrdonické slavnosti
-složení kulturní komise – p. Šlichtová,Brabcová,Láníčková,Mrláková,Tučková
-program „májový večer“
-Smlouvu 557/15 na zpracování studie PD na zpracování studie rekonstrukce kanalizace a
čističky odpadních vod
-Smlouvu o dílo 558/15 Tvrdonice,Úvoz – gravitační kanalizace Morava-VTL plynovod, úsek TU 157
Tvrdonice – TU 160 Bukovany
-akci předhodové zpívání
-nabídku na deratizaci kanalizačního potrubí od firmy Jaroslav Krásný
-nový nájem na Slovácké chalupě: květen-září – 2.000, Kč
říjen – duben – 2.500,- Kč
S účinností od 1.10.2015

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Informace

-RO obdržela nabídku na dokončení odkanalizování Slovácké ulice od firmy Milan Veselý, Břeclav
-RO byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Jedná se se o stavbu propojení vodovodního řádu ul. Nová – provede firma STAVOČ

Milan Trecha, místostarosta obce                             Zdeněk Tesaří, starosta obce

Napsat komentář