Usnesení z jednání rady obce č. 10/2019 ze dne 10.4.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 10.schůze RO Tvrdonice¨

-nabídku na rozšíření oplocení uložiště zeminy od firmy Romské sdružení Hodonín¨

-kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tvrdonice pro r. 2019/2020

-návrh na doplatek dotací u ZŠ a MŠ Tvrdonice v r. 2019

-návrh na vyřazení majetku obce

-návrh na vyplacení ošatného uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, kteří zastupují obec

na veřejných občanských obřadech

-žádost o umístění reklamy společnosti Em Al spol s r.ol. na dětské hřiště

-žádost o uskladnění stavebního materiálu na oplocení – p. P.R.

-OSA –návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hud.děl prostřednictví místního

rozhlasu

-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi E.ON a Obcí Tvrdonice – p. V.

-nabídku na výrobu regálu na uložení krojů a stolů na chalupu – p. M.

-nabídku na klimatizaci pro knihovnu – p. P.

-výměnu kotle v bytě na ZS – havarijní stav

-rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro SDH Tvrdonice pro 3 členy

-nabídku na cestovatelský pořad – Vandráci

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o koupi pozemku – p. Č.

-připomínku ke změně územního plánu – p. Č.

-žádost občanů o zavedení jednosměrného provozu na ul. Trávníky

 

3.Informace

-cyklovýlet Regionu Podluží

-finanční vyčíslení od SDH Tvrdonice, týkajícího se dovozu vody do rodinných bazénů