Usnesení z jednání rady obce č. 10/2015 ze dne 24.4.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 10.schůze RO Tvrdonice
-vzdání se práva odvolání k Rozhodnutí JMK,týkajícího se zvýšení nejvyššího povoleného počtu
 žáků v MŠ ze 75 na 76

2.Rada obce na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

Milan Trecha, místostarosta obce

Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář