Usnesení z jednání rady obce č. 10/2011 ze dne 12.5.2011

OBEC TVRDONICE
Rada obce
 
 
 
Usnesení z jednání rady obce č. 10/2011 ze dne 12.5.2011
 

Rada obce schvaluje

 

Program jednání 10.schůze RO Tvrdonice

Žádost MŠ Tvrdonice, Slovácká 1, o zvýšení školného ze současných
200,- Kč na 300,- Kč od školního roku 2011/2012
Objednávku pro firmu HBS Hodonín na zajištění a hlídání areálu po dobu trvání TNS
Žádost o příspěvek na vydláždění vjezdu pro Ing. Marcelu Uhrovou, Luční 675/12. P. Uhrová musí doložit doklady o koupi materiálu a příspěvek bude v max.výši 3.000,- Kč
Návrh nové odběrné místo – Tabule 2 na základě vyjádření EON, distribuce Hodonín a.s., v souvislosti s žádostí obce Tvrdonice o připojení k distribuční soustavě č. 70032130300001.
Smlouvu s Kordis JMK, spol. s r.o., týkající se zajištění financování systému IDS JMK autobusových spojů v celkové částce 106.450,- Kč./50,- Kč na obyvatele obce/.
Přiznání finanční odměny pro ředitelku školy Mgr.Pavlínu Brabcovou ve výši 15.000,- Kč
Zaplacení faktury za plyn společnosti RWE za byt na ZŠ Tvrdonice v době, kdy byt nikdo neobýval.

Rada obce pověřuje starostu p. Tesaříka převodem finančních prostředků z EUR na české koruny. Tyto prostředky budou použity na uhrazení úvěru na víceúčelové hřiště. Jedná se o 200.670,- EUR

Informaci přípravy uzávěr v obci. Jedná se o rekonstrukci vozovky MNV-Tvrdonice-Lanžhot

 
 

Rada obce bere na vědomí

 

Zprávu o průběžném plnění úkolů

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku o výměře 21 m2, k.č. 3048/1 – MND Hodonín

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku – MND Hodonín

Žádost p. M. Mrázové, ul.Týnecká 613 o proplacení 68 ks ovocných stromů,které jsou vysazeny v oblasti Tabule 2 – kde bude probíhat výstavba nových rod.domů

Žádost obce Kostice na uzavření smlouvy na společnou jednotku požární ochrany

 

Rada obce informuje

od 16.5.2011 bude otevřen dotační titul na sběrné dvory

 
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík,starosta obce
OBEC TVRDONICE
Rada obce
 
 
Usnesení z jednání rady obce č. 11/2011 ze dne 26.5.2011
 
 

Rada obce schvaluje

 

Program jednání 10.schůze RO Tvrdonice

Žádost o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu do výše 150.000,- Kč na zaplacení dodávek energie

Žádost o příspěve na opravu vjezdu pro p. Milana Čecha,Tvrdonice,v částce 3.000,- Kč

Žádost o příspěvek na opravu vjezdu pro p. Jana Zháňala, Tvrdonice, v částce 3.000,-Kč

 
 

Rada obce bere na vědomí

 

Zprávu o průběžném plnění úkolů

Žádost o směnu pozemku – p. Jana Mrázová, Kůt č. 1.Jedná se o pozemek o výměře 270,36 m2 /bývalá zmola/ za pozemek par.č. 702/3.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska za účelem provozování obchůdku /dětský seconhand/ – p. Markéta Gergely,Konec 190/7 Tvrdonice

Žádost o zpomalení provozu na ulici Svárov z důvodu nedodržování rychlosti projíždějících vozidel. Žádost podala Mgr.Jana Tichá-Janulíková, Svárov 8, Tvrdonice. Bude projednáno s Policií ČR

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 8.6.2011 od 8.30-15.hod. E-ON distribuce , a.s.

Žádost MRS Tvrdonice o odprodej pozemků par. č. 333/20-280 m2 a par.č. 3334/54 – 403 m2 pro potřeby vyhlášení nového rybářského revíru./Odhad za pozemky činí 6.910,- Kč./ Bude projednáno na zastupitelstvu.

Informaci o konání letního kina v době 18.7.-24.7. 2011

Informaci o návštěvě komise ohledně soutěže „Vesnice roku“ – 2.6.2011

Žádost SDH Tvrdonice o možnosti nákupu „krtka“ na hasičské vozidlo Tatra 815. Cena cca 10.000,- Kč bez DPH.

Informaci o opravě vozovky od firmy SKANSKA,která bude probíhat v obci Od 13.6.2011.

 
 
 
 
Milan Trecha, místostarosta                                                             obce Zdeněk Tesařík,starosta obce

Napsat komentář