Usnesení z jednání rady obce č. 1/2018 ze dne 15.11.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 1.schůze RO Tvrdonice
-dotaci z JmK, která byla použita na opravu jídelny MŠ Tvrdonice¨
-rozpočtové opatření č. 7
-žádost o pokácení stromů ve vlastní zahradě p. T.A.
-žádost o pronájem areálu TNS s příslušenstvím 12.-14.7.2019 pro akci Motohody na Podluží
-plán inventur na r. 2018
-žádost o prodloužení nájmu na byt – p. F.M.
-žádost o ukončení nájmu – p.H.
-žádost o výměnu hardware – hlavního poštovního počítače
-žádost o ukončení nájmu pozemku – p. N.J.
-žádost o bezplatný pronájem areálu TNS na akci dětský den 19.5.2019
-žádost o přiznání odměny pro ředitelku ZŠ
-ředitelské volno dne 21.12.2018
-žádost o jmenování školské rady – p. P.D.
-žádost o pokácení 2 ks stromů před ZŠ¨
-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
-nabídku na práce,změnové řízení,úpravu přípojky NN,úpravu cesty, osvětlení a kanalizace – akce „Smuteční síň“
-Ples obce Tvrdonice dne 11.1.2019
-Mikulášský jarmark dne 8.12.2018

 

2.Rada obce neschvaluje

-žádost o finanční odměnu pro kulturní komisi

 

3. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů
-návrh na směnu pozemků od p. B.J.
-Smlouvu o dílo – Voda+kanalizace Úvoz od firma Swietelsky
-žádost o koupi pozemku – p. R.D.
-žádost o celoroční pronájem místnosti v budově staré školy – p. B.

 

4. Informace

-Program rozvoje obce na období 2019-2025 – Dotazník pro obyvatele
-řešení stížnosti – volitelné předměty na ZŠ Tvrdonice
-stížnost na školní jídelnu