Usnesení z jednání rady obce 20/2019 ze dne 7.11.2919

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 20.schůze RO Tvrdonice

-Dodatek č.1 ke Smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb – ORP Břeclav pro r.2019

-žádost MC Slunéčko o bezplatný pronájem areálu TNS za účelem pořádání dětského dne a bezplatného zapůjčení 10 stolů, 10 lavic a 2 altánků dne 30.5.2020

-původní projekt na vybudování umělého oválu v areálu ZŠ Tvrdonice v hodnotě 6.000.000,- Kč

-žádost o pronájem areálu TNS k uspořádání koncertu Queenie v termínu 11.7.2020

-žádost o poskytnutí slevy na stočné pana B. z důvodu chovu koní

-žádost o vrácení přeplatku za vývoz komunálního odpadu z důvodu úmrtí – p. M.

-žádost o vysazení stromu – lípa malolistá – od Okrašlovacího spolku v parku před Dělnickým domem

-žádost o změnu uložení silničních obrub z důvodu vybudování nájezdu před dům – p. L.

-žádost o pokácení stromu, kterou podal Modrý projekt v zastoupení investora p. B.- 1 ks jasan

-žádost o odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-navýšení stočného od 1.1.2020 o 10 % z důvodu oprav a rekonstrukce přečerpávací stanice a ČOV Tvrdonice

-navýšení poplatku za kabelovou televizi od 1.1.2020.Důvodem je koupě zařízení na převod stávajícího vysílání na DVBT2 vysílání

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-dotazník pro Senior Taxi pro naši obec, nebyly sděleny ceny za tyto služby, je nutno nabídku doplnit

-oznámení o ukončení kontroly – Projekt spoznávajme aktivne a spoločne príhraničné regiony

-žádost o vyjádření k pozemku parc.č. 1093/2 od p. V., týkající se výstavby na této parcele v průběhu 10ti let

3.Rada obce neschvaluje

-žádost o snížení vodného a stočného – p.H.