Usnesení z jednání rada obce č. 41/2017 ze dne 2.5.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 41.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu na předvánoční koncert Janka Ledeckého

-Darovací smlouvu od Mikroregionu Hodonínsko v rámci realizovaného projektu retence a akumulace

vody v krajině na Hodonínku a Podluží

-žádost ZŠ Tvrdonice o schválení převedení hosp. přebytku za r. 2016 do rezervního fondu

-žádost ZŠ Tvrdonice o oznámení ředitelského volna na den 15.5.2017

-schválení Smlouvy o dílo Modrý projekt – márnice místní hřbitov

-žádost o přidělení bytu p. Macoszkové Lucii, učitelce ZŠ na 1.stupni od 1.9.2017

-žádost o zřízení kabelové přípojky na ul. Nová –p. Mráz Jan

-žádost o povolení vstupu do vozovky – přípojka kanalizace p. Mráz

-žádost o odkoupení dlažby p. Kalužíková

-návrh na zvýšení nájemného na obecních bytech

-stavební rozpočet na rozšíření kabelové televize, nabídka víceprací od firmy Romské sdružení

Hodonín

-položkový rozpočet na výstavbu tenisového zázemí TJ Sokol Tvrodnice

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o příspěvek na činnost soc. služeb – Oblastní charita Rajhrad

-žádost o umístění technického zpomalovacího prvku od p. Kejzlarové

-žádost o vyčíslení škody – zastávka Konec – p. Zemánek

-Informace E.ON o navýšení zeminy pod vedením vysokého napětí na parc.č. 2606/2

-žádost o zpevnění příjezdové komunikace – Pavlíčkovi

-Povodí Moravy – sdělení a žádost ohledně poškození propustku do Kyjovky