Usneseni rady obce č.7


Usnesení č. 7 ze schůze RO konané dne 1. března 2007
RO bere na vědomí :
Kontrolu úkolů
Dopis MěÚ Břeclav odbor regionálního rozvoje o určení zastupitele který bude spolupracovat s pořizovatelem
Stížnost p. Vladislava Vorla
Žádost p. Anny Janulíkové,Svárov 27,Tvrdonice o přidělení obecního bytu
Plán práce kulturní komise
RO schvaluje :
Veřejnoprávní smlouvu s MěÚ Břeclav o výkonu přenesené pravomoci v oblasti projednávání přestupků
Žádost manželů Bačových o povolení protlaku přes komunikaci pro vodovodní a plynovou přípojku do rodinného domku
Rozdělení přebytku hospodaření MŠ Tvrdonice
Pronájem místnosti na MŠ Tvrdonice pro výuku hry na hudební nástroje
Změnu kupní smlouvy na pozemek v trati Tabule. Prodávající p. Samuelová Ludmila, kupující p. Tuček Aleš a sl. Vališová Jana
Proplacení činnosti logopedky v MŠ Tvrdonice
Stavbu garáže a vjezdu do garáže p. Maška Milan, Týnecká 73,Tvrdonice
Změnu užívání nebytových prostor v rodinném domku manželů Balášových, Kostická 29, Tvrdonice
Umístění značky Zákaz zastavení v prostoru před hasičskou zbrojnicí
Žádost Mgr. Jana Svítila o zapůjčení stojanů na mikrofon
Obměny a opravy na ČOV Tvrdonice a čištění šachet a kanálů
Věcné břemeno na pozemcích p.č. 3314/96,103,112,117 v trati Tabule na zřízení el. přípojek k rodinným domkům
Propůjčení národopisného areálu pro výtvarnou soutěž Život na dolním toku Moravy ve dnech 22.5-25.5.
Přijetí 4 pracovníků evidovaných na Úřadu práce pro sezónní práce v obci
Stavební úpravy nebytových prostor v obchodě na zdravotním středisku
Stavební úpravy WC žen na Slovácké chalupě
Zakoupení kuchyňské linky do bytu na zdravotním středisku
Zrušení poplatku za likvidaci elektrospotřebičů na sběrném dvoře

RO doporučuje :
Zastupitelstvu obce schválení smlouvy o prodeji pozemku p.č. 3314/124 v trati Tabule pro p. Veselý Milan

RO Navrhuje :
Zrušení možnosti ukládání okenních rámů a okenních křídel na sběrném dvoře

Napsat komentář