Usnesení rady obce č.10

Usnesení č. 10 ze schůze RO konané dne 17. května 2007.
RO bere na vědomí :


Kontrolu úkolů


žádost občanů ulice Úvoz o vybudování kanalizace a zpevněné komunikace na té to ulici. Na tuto akci bude vypracována studie proveditelnosti
poděkování Diakonie Broumov za sbírku na charitativní účely a bere na vědomí potvrzení o přijetí daru.
závěrečné vyhodnocení akce „ Tvrdonice, infrastruktura pro rodinné domky“. Nebylo zjištěno porušení závazných podmínek opravňujících použití poskytnutých dotačních prostředků.
žádost pana Zdeňka Straky, Kůt 25, Tvrdonice o přidělení obecního bytu. Žádost je zaevidována, momentálně není k dispozici volný byt


akci Den otevřených sklepů v areálu a okolí pořádanou vinaři z Tvrdonic, Zahrádkářského svazu Tvrdonice pod záštitou obce Tvrdonice. Obec přispěje na propagaci akce částkou 20.000 Kč.
RO schvaluje :
uzavření MŠ Tvrdonice v měsíci srpen 2007. Znovu bude MŠ otevřena 3. září 20007.


žádost p. Jana Nešpora, Rybáře 659, Tvrdonice o přidělení zajištění občerstvení na kulturních akcích pořádaných obcí Tvrdonice a to : Letní přehlídka filmů a koncert . Podmínkou je zajištění občerstvení pořadatelů


stomatologickou praxi – MUDr. Lenka Čapková , Týnecká 75, Tvrdonice , nástup bude upřesněn.


vybudování vjezdu do rodinného domku paní Evy Zháňalové, Vinohradní 9, Tvrdonice. Vjezd bude vybudován jakmile budou volné kapacity firmy STRABAG

Napsat komentář