Usnesení č. 40 ze schůze RO konané dne 26. února 2009

RO bere na vědomí :
-kontrolu úkolů
– žádost ředitelky MŠ o zbudování zábradlí před východem ze zahrady MŠ. Bude zařazeno do rozpočtu
– rozsudek okresního soudu Hodonín nad obžalovanýma Stračka,Navrátil,Pilař o náhradě škody 74550,- Kč za odcizenou travní sekačku

 

RO schvaluje :
– nabídku RGV a.s. Břeclav na realizaci stavby Veřejné osvětlení a místní rozhlas na ulicích Trávníky,Týnecká,Nová a Slovácká za cenu 145 397,- Kč.
– smlouvu o pronájmu elektronického zařízení sloužícího pro zrychlení
internetu v obci. Pronájem činí 4000, Kč měsíčně po dobu 2 let.
– převod částky 79550,48 Kč z přebytku hospodaření do fondu rezervního
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Telefonica O2. Jedná se o vedení na Růžové ulici.
– dohodu s ČEPS a.s. Praha, Elektrárenská 774 o likvidaci dřevin pod VVN vedením v katastru obce Tvrdonice
– uvolnění částky 8000,- Kč na proplacení činnosti logopedické poradny v MŠ Tvrdonice. Prostředky jsou hrazeny z rozpočtu MŠ
– zvýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ Tvrdonice
– pronájem obecního bytu v objektu zdravotního střediska pro MUDr. Lenku Čapkovou, Týnecká , Tvrdonice

RO doporučuje :
– zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemku p.č. 3314/22 manželům Blance a Marku Vališovým, Tabule, Tvrdonice
– zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku p.č. 3058/56 o výměře 183 m2 manželům Věře a Ivanu Lickovým, Kůt 14, Tvrdonice

Napsat komentář