Usnesení č. 36. ze schůze RO konané dne 4. prosince 2008

Usnesení č. 36. ze schůze RO konané dne 4. prosince 2008.


RO bere na vědomí :
– Kontrolu úkolů
– žádost Mudr. Lenky Čapkové o přidělení obecního bytu ¨v objektu zdravotního střediska Tvrdonice

RO doporučuje :
– zastupitelstvu obce schválit obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 – Ceník likvidace odpadů
– zastupitelstvu obce schválit zadání pro vypracování změny č.4 Územního plánu sídelního útvaru Tvrdonice
– zastupitelstvu obce schválit zřízení příspěvkové organizace obce Tvrdonice


 
RO schvaluje :
– rozdělení pamětních jízdenek Kordis Jmk na dny 14.-16. 12.2008 mezi žáky ZŠ Tvrdonice a MŠ Tvrdonice a pro návštěvníky Mikulášského dne .
– program jednání zastupitelstva obce dne 11. prosince 2008 tak jak jej předložil starosta obce

Napsat komentář