Usnesení č. 32

Usnesení č

Usnesení
č. 32 ze schůze RO konané dne 17. srpna 2006


RO
bere na vědomí


kontrolu
úkolů
informaci
starosty o přípravách na komunální volby
do ZO (6 lidí v každé volební komisi –

2 okrsky), zapisovatelky pí. Tučková Eva, pí.
Šlichtová Zdena
žádost
ZEFA Tvrdoncie a.s. o osvobození od daně z nemovitostí

pro škody způsobené při letošních
povodních
informaci
starosty o vybudování informačního místa
pro cykloturistiku (region Podluží)

nabídku
od České spořitelny na odkup akcií ČS za 400,-Kč/ks
žádost
o odprodej části pozemku ve vlastnictví obce pro
manžele Blažejovi z Kostic (p.č. 412/1, 412/2, 2783/1)
žádost
Jaroslava Bělůnka a Dominiky Daňkové o obecní byt

výpověď
nájemní smlouvy z nebytových prostor MUDr.
Ivo Beránka k 30.9.2006

žádost
oddílu Judo Tvrdonice o dotaci 35.000,-Kč na zakoupení
10 ks čtverců žíněnky

informaci
starosty o opravách ZŠ Tvrdonice


RO
schvaluje

při
rekonstrukci chodníků na ul. Plynárenská se
vybírá od občanů za chodník ke vchodu do bytu
částka 500Kč/m2, odstavnou plochu na automobily si hradí

sami (mimo dlažby)…………………………………..

Jiří Fojtík

místostarosta

Napsat komentář