Usnesení č. 31

Usnesení č. 31 ze schůze RO konané dne 21. srpna 2008


RO bere na vědomí :
– kontrolu úkolů
– žádost Slečny Renaty Trčkové, Družstevní 3, Tvrdonice o místo administrativní pracovnice na obecním úřadu Tvrdonice. V současné době není volné místo.
– žádost p. Michala Baláše,Kostická 5, Tvrdonice o přidělení obecního bytu. V současné době není žádný obecní byt volný.
– stížnost pana Bohumila Konečného, Konec, Tvrdonice na nepovolené skládkování zeminy a pražců na sousedním pozemku na ulici Konec. Stížnost bude řešena ve spolupráci se Stavebním úřadem Břeclav Odborem Životního prostředí MěÚ Břeclav
– stížnost paní Kolmanové,Příční,Tvrdonice na neoprávněné vstoupení na její pozemek rodinou Příkazských,Týnecká,Tvrdonice. Případný spor je nutno řešit občansko-právní cestou
– pozvánku na Romskou svatbu pořádanou Svazem Romů Hodonín dne 27.9.2008.

RO schvaluje :


– projektovou dokumentaci stavby II/424 Moravská Nová Ves – Tvrdonice SO 111 – Bezpečnostní ptvek mezi obcemi Tvrdonice a Kostice . Projekt zhotoven firmou Viadesigne s.r.o. Břeclav, Na zahradách 1151/16
– zápis do obecní kroniky za rok 2007 tak, jak jej předložila kronikářka obce Mgr. Ladislava Trčková. Zároveň schvaluje odměnu kronikářce ve výši 7.500,- Kč.
– program jednání Obecního zastupitelstva dne 2. září 2008 v 17,30 hodin tak jak jej předložil starosta obce
– poskytnutí jedné třídy v budově staré školy pro organizaci SDH Tvrdonice jako klubovnu.
– příspěvek 20.000 Kč na kulturní akce stavění máje dne 5. září a předhodovní zpívaní dne 6. září 2008

RO nedoporučuje :
– prodej pozemků p.č. 1775 a 1794 k.ú. Tvrdonice pro zájemce ZEFA Tvrdonice a.s.


RO doporučuje :
– zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemku p.č. 3314/2 v trati Tabule o výměře 350 m2 pro manžele Milanu a Milana Veselých, Tabule 27, Tvrdonice za cenu 250 kč/m2

Napsat komentář

Usnesení č.31

Usnesení č

Usnesení
č. 31 ze schůze RO konané dne 27. července 2006


RO
bere na vědomí


kontrolu
úkolů
oznámení
o pořádání humanitární sbírce
Diakonie Broumov (do konce srpna)

nabídka
od fa E.ON na uzavření smlouvy provozování nebo
odstraňování poruch a provádění oprav
energ.zařízení

informaci
starosty o možnosti zažádání o navrácení
statutu „městys“ Tvrdonice, který obec
v minulosti užívala


RO
schvaluje

odměnu
pro ředitelku MŠ Tvrdonice
odměnu
pro členy kulturní komise

rekonstrukci
autobusové zastávky na ul. Kostická


RO
ukládá

starostovi
zařídit nacenění příjezdové cesty před
obchod „Barvy laky“ Hasil, ul. Kostická

starostovi
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi obcí Tvrdonice a společností
ELTODO EG a.s. na vybudování podzemní datovou
přípojku (veřejně vedený kabel přípojky nn –

dálniční vybírání mýtného)
starostovi
svolat zastupitelstvo obce na 3.8.2006 v 19.30 hod.…………………………………………………

Jiří Fojtík

místostarosta


Napsat komentář