Usnesení č. 30 ze schůze RO konané dne 16. července 2008

RO bere na vědomí :
-kontrolu úkolů
– Protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR na stavbu Obahnění rybníka Tvrdonice . Doplatek ve výši 143 200,- Kč byl zaslán na účet OÚ Tvrdonice.
– výkaz projednaných přestupků MěÚ Břeclav za období 1.1.2008 až 30.6.2008. Celkem bylo projednáno 8 přestupků, a poplatek činí 16.000,- Kč
– žádost pana Konůpka o snížení rychlosti na ulici Kostická. Rychlost je zde je snížena na 30 km/hod
– úpravy v IDS Jmk a dává je k nahlédnutí na internetové stránky obce. V případě připomínek a podnětů občanů bude toto dále řešeno s Jmk
– stížnost paní Henneboeli na pana Vorla

RO schvaluje :
– příspěvek na vybudování vchodu do RD paní Jany Mokré, Konec 1,
– přístavbu prodejny paní Dany Trčkové, nám. Míru Tvrdonice
– velitele JSDH Tvrdonice pana Marka Hunkáře,Kostická , Tvrdonice
– pronájem nebytových prostor pro paní Veroniku Mrlákovou,Písečná 534,Hrušky na provozovnu kosmetického salonu do 30.6.2009
– smlouvu o distribuci vstupenek mezi Městem Břeclav a Obcí Tvrdonice na distribuci vstupen na letní koncert. Poplatek za distribuci je 10,- Kč z prodané vstupenky
– pronájem obecní garsoniéry pro Mgr. Helenu Kotulánovou, Bukovinka 132, Křtiny, na dobu do 30.6.2009
– ředitelské volno ZŠ Tvrdonice na den 8. září 2008 – pondělí hody
– odměnu ředitelce MŠ Tvrdonice paní Zlatě Mrlákové. Odměna je přiznána za vzorné vedení MŠ
– dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi XREAL Dobypo s.r.o. , Svatopetrská 20, Brno, Konstrukční a technologický park a.s. Slovácká 678, Tvrdonice a Obcí Tvrdonice
– vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem o rozměrech 34×44 metrů ve sportovním areálu
– příspěvek ve výši 5516,- Kč na dopravní značení cyklostezek pro Nadaci partnerství


RO vydá potvrzení :
– o zatopení provozovny MIKO-N Market spol. s r.o. Strážnice v době povodní v roce 1997. Rozsah škod nám není znám

Napsat komentář