Usnesení č. 26 ze schůze RO konané dne 3.dubna 2008

RO bere na vědomí :
Kontrolu úkolů
informace firmy EKOKOM o třídění odpadů do bílých pytlů
zprávu o přezkoumání hospodaření OÚ Tvrdonice a doporučuje zastupitelstvu
obce schválení této zprávy


změnu projektu – rekonstrukce vozovky II/424- křižovatka na náměstí
návrh integrovaného dopravního systému JmKraje. Vyjádření rady bude
vypracováno do 20. dubna na základě připomínek občanů. Návrh bude zveřejněn na Kt a internetových stránkách obce
RO schvaluje :
provedení deratizačních prací v obci firmou p. Jaroslava Krásného, Kostice


změnu provozní doby sběrného místa v obci od 9. dubna 2008 : středa – 13.00-17.00 hod., sobota – 8.00-12.00 hodin


vybudování chodníku a parkovací plochy před prádelnou p. Jany Balášové,Kostická 5, v současné době je již ve výstavbě


smlouvu o dílo 356/08 s firmou Milan Veselý, projektová a inženýrská činnost, Břeclav na akci Tvrdonice , Sběrný dvůr , projekty


smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu uzavřenou mezi OÚ a E.ON Distribuce a.s., Lannova 205/16, České Budějovice- stavba Tvrdonice , obnova NN, Trávníky a Růžová


vybudování nové betonové podlahy v areálu TNS firmou Betonové podlahy Uhlíř

RO navrhuje :
aby ZEFA Tvrdonice předložila návrh nové smlouvy o pronájmu pozemků včetně jednotlivých parcelních čísel a výměr pozemků ve vlastnictví obce, o jejichž pronájem má ZEFA zájem

Napsat komentář