Usnesení č. 24 ze schůze RO konané dne 14. února 2008

RO bere na vědomí :
Kontrolu úkolů
podnět p. Libuše Henneboeli ke kontrole kanalizační přípojky na Náměstí míru.
RO schvaluje :
smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi SDH Tvrdonice a obcí Tvrdonice .
dotatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené pravomoci na úseku projednávání přestupků – MěÚ Břeclav a obec Tvrdonice
uvolnění částky 8.000 Kč na provoz logopedické poradny v MŠ Tvrdonice. Částka bude uvolněna z rozpočtu MŠ.
rozdělení přebytku z hospodářského výsledku MŠ Tvrdonice tak, jak jej navrhla ředitelka MŠ
poplatek ve výši 20,- Kč za uložení pytle se směsným odpadem na sběrném místě
nabídku p. Antonína Koryčánka na zajištění občerstvení po dobu TNS 6. – 8. června 2008

Napsat komentář