Usnesení č. 23 ze schůze RO konané dne 10. ledna 2008

RO bere na vědomí :
Kontrolu úkolů
stížnost manželů Strniskových na Silvestrovský ohňostroj
žádost pana Straky. Obec uvedené pozemky neužívá
závěr kontroly FÚ Břeclav na oprávněnost čerpání dotace na rekonstrukci ZŠ Tvrdonice. Dotace byla čerpána oprávněně.
RO schvaluje :
příspěvek na vybudovaný chodník před rodinným domkem panu Mustafa Belulovi, Týnecká 45,Tvrdonice
dodatek smlouvy s JmVAK Břeclav o výši vodného na rok 2008. Cena za 1 m3 je 27,00 Kč.
smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16,
České Budějovice o vybudování přípojek NN k rodinným domkům Tabule.
výtěžek ze Silvestrovské charitativní sbírky 8.470 Kč bude předán Diakonii Klobouky u Brna


RO ukládá :
starostovi a místostarostovi obce předložení zprávy o provozu kabelové televize v obci.
místostarostovi obce prověření oprávněnosti stížnosti u firmy, zajišťující ohňostroj.


RO doporučuje :
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku PK 602 od Pozemkového úřadu ČR do majetku obce

Napsat komentář