Usnesení č. 18 ze schůze RO konané dne 18. října 2007

RO bere na vědomí :


Kontrolu úkolů
upozornění E.ON ČR s.r.o. o ořezu dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy


RO schvaluje :
přesun finančních prostředků v rámci hospodaření ZŠ Tvrdonice a to z kapitoly investice do kapitoly provoz školy. Jedná se o částku 197 849 ,- Kč.


přidělení čísla popisného pro rodinný domek nám.Míru 41 a to čísla popisného 92.


žádost p. Radomíra Kořenovského, Trávníky 1,Tvrdonice o povolení vykácení přestárlého topolu na pozemku p.č. 2779/3, objekt čerpací stanice č.39 na k.ú. Tvrdonice


smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11,Brno , jedná se o stavbu budovanou na pozemcích p.č. 3181/1,3181/2,3181/4 na k.ú. Tvrdonice
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON, distribuce a.s., Lannova 205/16,České Budějovice , jedná se stavbu VN 846 na pozemku p.č. 2215/38, k.ú. Tvrdonice


program zasedání zastupitelstva obce , které se bude konat 25.10.2007 tak jak jej přednesl starosta obce

Napsat komentář