U S N E S E N Í schůze č. 8 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 5. 1. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu se společností MaD Projekt s.r.o.

2/8R/2023 Rada obce Tvrdonice jmenuje Petru Bartošovou předsedkyní Kulturní komise.

3/8R/2023 Rada obce Tvrdonice rozhoduje že fyzické osoby, které přichází do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině nebudou od 1.1.2023 osvobozeny od místních poplatků:

1. místního poplatku ze psů, stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce Tvrdonice č. 1/2020

2. místního poplatku z pobytu, stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce Tvrdonice č. 1/2021

3. místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce Tvrdonice č. 2/2021

4/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje přílohu č.1 ke smlouvě VP_2022_205490 Vyměření částky odměny za Adventní koncert Cimballica, pořádaný dne 17.12.2022 v sále Sokolovny. Vyměřená částka odměny činí 2.506,10 Kč bez DPH.

5/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na vyřazení majetku z evidence MŠ Tvrdonice.

6/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje poskytnutí sponzorského daru SDH Tvrdonice

7/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 110 “stará škola” do 31.12.2023.

8/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dar do tomboly na ples Regionu Podluží, který se bude konat 27.1.2023, formou věcného daru.

9/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje příkazní smlouvu od společnosti Poradíme Vám s.r.o. jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti na ochranu osobních údajů GDPR.

10/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje pokračovat v přípravě projektové dokumentace k výměně plynovodu, koordinovanou s budoucí výstavbou chodníku a v roce 2023.

11/8R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dar v podobě poukázky na nákup v prodejně se sportovním zbožím.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádost Ing. Leoše Doskočila o vyčlenění z inventarizační komise.

Rada obce Tvrdonice projednává žádost od Okrašlovacího spolku, na pronájem hrobového místa, evidovaného pod číslem 58. Pronájem bude projednán na příští schůzi RO, po doplnění záměru, za jakým účelem bude hrobové místo pronajato.

Rada obce Tvrdonice projednává návrh na změnu webových stránek obce. Místostarosta obce seznámil RO s cenovými nabídkami na tvorbu a údržbu webových stránek. Dále odkázal členy RO na webové stránky v okolních obcích a na stránky umístěné na předních místech v soutěži Zlatý erb.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o nepřidělení dotace v rámci dotačního programu projektu “Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Tvrdonice”.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí Informaci o jednání starosty obce s farářem P. Robertem Prodělalem.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o měření tepla v nebytových prostorách v objektu zdravotního střediska, prostřednictvím čidel namontovaných na radiátory. Montáž čidel proběhne během měsíce ledna 2023.