U S N E S E N Í schůze č. 6 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 22. 12. 2022 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/6R/2022 Rada obce Tvrdonice odvolává s účinnosti od 31.12.2022 z funkce vedoucího příspěvkové organizace obce Tvrdonice: Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace, se sídlem nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice, IČO: 72027827 pana Milana Trechu

2/6R/2022 Rada obce Tvrdonice jmenuje s účinnosti od 01.01.2023 pana Josefa Gála, na pracovní místo vedoucího příspěvkové organizace obce Tvrdonice: Služby obce Tvrdonice,příspěvková organizace, se sídlem nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice, IČO: 72027827 ***.

3/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2022

4/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh rozpočtu Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace pro rok 2023, dle předloženého znění.

5/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Tvrdonice, příspěvková organizace pro rok 2023, dle předloženého znění.

6/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Tvrdonice, příspěvková organizace, pro rok 2023, dle předloženého znění.

7/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu mateřské školy Tvrdonice, příspěvková organizace na období 2024-2026, dle předloženého znění.

8/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace na období 2024-2026, dle předloženého znění.

9/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh výhledu střednědobého rozpočtu Základní školy, příspěvková organizace, na období 2024-2026, dle předloženého znění.

10/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje rámcovou kupní smlouvu č.11 od společnosti LESFA s.r.o. na dodávky biomasy.

11/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o dílo od společnosti RTVJ s.r.o. na tvorbu video reportáží pro rok 2023.

12/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. číslo 2022/08764.

13/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2023 a 2024.

14/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o pokácení stromu na parcele číslo 3058/2.

15/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o sponzorský dar od TJ Sokol Kostice. Příspěvek do tomboly formou reklamních předmětů obce.

16/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje výsledek posouzení žádostí o účast ve veřejné zakázce “Tvrdonice-požární zbrojnice” a souhlasí, aby následující uchazeči byli vyzváni k podání nabídky.

1. VHS Břeclav s.r.o., IČO 42324149

2. Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČO25585142

3. SKR stav, s.r.o., IČO 26961474

4. Moravská stavební unie-MSU s.r.o., IČO48529303

5. COMMODUM, spol. s.r.o., IČO 46577238

17/6R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje nový ceník služeb platný od 1.1.2023.

18/6R/2022 Rada obce Tvrdonice odvolává předsedu inventarizační komise 2: Místní knihovna, Mgr. Marka Hunkaře z důvodů odmítnutí podpisu a převzetí dokumentů k provedení dílčí inventury na rok 2021.

19/6R/2022 Rada obce Tvrdonice odvolává člena inventarizační komise 2: Místní knihovna, Ing. Leoše Doskočila z důvodů odmítnutí podpisu dokumentu k provedení dílčí inventury na rok 2021.

20/6R/2022 Rada obce Tvrdonice jmenuje Ing. Zdeňka Tesaříka předsedou inventarizační komise 2: Místní knihovna.

21/6R/2022 Rada obce Tvrdonice jmenuje Josefa Gála členem inventarizační komise 2: Místní knihovna.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci ohledně řešení dopravní situace před budovou Základní školy Tvrdonice.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Čecha na post předsedy inventarizační komise 4: Slovácká chalupa.

Rada obce Tvrdonice navrhuje oslovit potencionální zájemce o práci v Komisi životního prostředí a poté rozhodnout o jejím zřízení.

Ing. Zdeněk Tesařík

starosta obce